Distances līgums

Šis distances līgums, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts starp SIA „Bean Bag Latvia”, UR vien.reģ.Nr. 40203118667, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un Pircēju, no otras puses, par saistībām, kas radās Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas Preces, turpmāk tekstā – Prece, par to samaksājot rēķinā norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

1. Pasūtījuma noformēšanas kārtība.

1.1. Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā www.pufilatvija.lv izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šā līguma un piegādes (www.pufilatvija.lv/piegāde) nosacījumiem, un nosūta to Pārdevējam, norādot arī savus personas datus, dzīvesvietas un piegādes adresi.

1.2. PIRCĒJS var norēķināties divos veidos:

1.2.1 Ar bankas pārskaitījumu. Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas 1 (vienas) darba dienas laikā apstiprina to, elektroniski nosūtot Pircējam Rēķinu ar visiem nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu. Rēķins ir jāapmaksā 3 dienu laikā. Ja RĒĶINS nav apmaksāts 3 dienu laikā, pasūtījums tiek anulēts. Rēķins ir elektroniski sagatavots un derīgs bez paraksta.

1.2.2.  Pircējs apmaksu par preci var veikt ar bankas karti kurjeram, pieņemot preci no kurjera. Sakarā ar Covid-19, apmaksa ar bankas pārskaitījumu.

2. Preces cena un apmaksas kārtība.

2.1. Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam.

2.2. Visās cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 21%.

2.3. Pircējs apmaksu par preci veic Eiro valūtā (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja sastādīto rēķinu, uz Pārdevēja norādīto bankas kontu 3 (trīs) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas 1 (vienas) darba dienas laikā apstiprina to, elektroniski nosūtot Pircējam Rēķinu ar visiem nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem no e-pasta: info@pufilatvija.lv uz Pasūtījumā norādīto e-pastu, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu. Rrēķins ir jāapmaksā 3 dienu laikā. Ja RĒĶINS nav apmaksāts 3 dienu laikā, pasūtījums tiek anulēts. Rēķins ir elektroniski sagatavots un derīgs bez paraksta.

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

2.5. Pircējs apmaksu par preci var veikt ar bankas karti kurjeram, pieņemot preci no kurjera. Sakarā ar Covid-19, apmaksa ar bankas pārskaitījumu.

2.6. Ja pēc precēm ierodaties pats, tad par tām iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti mūsu darbnīcā Ogrē, Skolas ielā 18.

3. Pasūtījuma izpildes kārtība.

3.1. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu.

3.2. Pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no izvēlētās Preces veida, bet ne vairāk kā 10 (desmit) darba dienas no pasūtījuma apstiprināšanas dienas.

3.3. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

3.3.1. Saņemot pasūtīto preci SIA Bean Bag Latvia darbnīcā “showroom” apmaksu veicot skaidrā naudā  – pircēja paraksts uz kvīts;

3.3.2. Saņemot pasūtīto preci ar  SIA Bean Bag Latvia kurjera piegādi – pircēja paraksts uz kurjera izsniegtā piegādes apliecinājuma dokumenta;

3.3.3. Saņemot pasūtīto preci no DPD kurjera vai Izņemot to DPD Pickup izņemšanas punktos – pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināla;

3.3.4. Saņemot pasūtīto preci pakomātos – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.

3.4. Ja pasūtījumā norādītajā piegādes laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš norādītajā piegādes adresē, Prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem piegādes tarifiem;

3.5. Ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus piegādes Pasūtījumus uz Pircēja norādīto adresi iepriekš norādītajā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja ražotnē un saņemt Preci.

3.6. Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.

3.7. Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

3.8. Pirms sūtījuma pieņemšanas iesakām apskatīt iepakojumu un produktu un ārējo bojājumu gadījumā preci nepieņemt, izteikt kurjeram atbilstošu piezīmi, aizpildīt aktu par bojājumu un tad informēt SIA “Bean Bag Latvia”  par bojātu preci uz e-psatu: info@pufilatvija.lv vai pa tālruni +371 29198463. Jums tiks nosūtīta jauna tāda pati prece vai saskaņojot ar pircēju jauna līdzvērtīga prece.

4. Pušu tiesības un pienākumi.

4.1. Pārdevējs apņemas:

4.1.1. pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu;

4.1.2. sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās ražotāju;

4.1.3. informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi;

4.1.4. izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības;

4.1.5. ne vēlāk 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;

4.1.6. Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, tajā skaitā bankas rekvizītus, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi.

4.2. Pārdevējam ir tiesības:

4.2.1. pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;

4.2.2. neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci, ja pasūtījumā ir atzīme, ka pircējs norēķināsies ar bankas pārskaitījumu uz pārdevēja bankas kontu;

4.2.3. nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību un Preces saskaņā ar šā līguma 7.sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam.

4.3.  Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.

4.4. Pircējs apņemas:

4.4.1. noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas;

4.4.2. apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā un rēķinā norādīto Preces cenu;

4.4.3. apmaksāt preci saskaņā ar pasūtījumā norādīto maksāšanas veidu: ar pārskaitījumu 3 dienu laikā uz pārdevēja bankas kontu vai skaidrā naudā vai ar bankas karti pie preces saņemšanas.

4.5. Pircējam ir tiesības:

4.5.1. saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam;

4.5.2. saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;

4.5.3. Preces garantijas termiņa laikā iesniegt pretenzijas par Preces kvalitāti.

5. Preces kvalitāte un garantija.

5.1. Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvas Preces pārdošanu un piegādi atbilstoši Preces tehniskajai specifikācijai un pasūtījumam.

5.2. Puses vienojas, ka Preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no dienas, kad Prece ir piegādāta Pircējam un nodota Pircējam lietošanā. Garantija ir spēkā, ja Pircējs ievēro Preces ekspluatācijas noteikumus un lieto Preces atbilstoši tās tehniskajai specifikācijai.

6. Pušu atbildība.

6.1. Puses par savu saistību izpildi ir pilnībā atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par tālāku rīcību

7. Atteikuma tiesības.

7.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

7.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz adresi: info@pufilatvija.lv.

7.3. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot Preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

8. Patērētāja atbildība atteikuma periodā.

8. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

8.1. Pārdevējs pēc atteikuma vēstules un Preces saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksā Pircējam uz Pircēja norādīto bankas kontu to naudas summu, kura par Preci samaksāta. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņems atteikuma vēstuli un/vai Preci šajā līgumā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci.

9. Strīdu risināšanas kārtība.

Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10. Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.