Privātuma politika

SIA “ Bean Bag Latvia” privātuma politika

1. Personas datu apstrādes Pārzinis un apstrādātājs:

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis un apstrādātājs ir SIA “Bean Bag Latvia”, reģ.Nr. 40203118667, juridiskā adrese Ogre, Druvas iela 8, LV-5001, tālrunis 29198463, mājaslapa www.pufilatvija.lv

1.2. SIA “ Bean Bag Latvia” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: pufi.latvija@gmail.com. Izmantojot šo e-pasta adresi var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

2. Piemērojamie tiesību akti:

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

2.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums.

2.3. SIA “Bean Bag Latvia” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3. Dati, uz kuriem attiecināma Privātuma politika.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA “Bean Bag Latvia” mājas lapā un internetveikalā www.pufilatvija.lv, papīra vai elektroniskā formātā, vai telefoniski) un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

4. Lietotāja piekrišana

4.1. Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt, ka esat sasniedzis jūsu valstī noteikto pilngadības vecumu, un ka jūs mums esat devuši savu piekrišanu apkopot jebkādus datus, kas ir definēti tālāk tekstā.

4.2. Ikreiz, kad jūs mums kādam konkrētam mērķim iesniedzat savu personas informāciju, mēs pieņemam, ka jūs ļaujat mums to apkopot un izmantot mūsu pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai, kvalitatīvai un savlaicīgai pasūtījumu izpildei un produktu pārdošanai.

4.3. Ja mēs pieprasām jūsu personas informāciju sekundāru iemeslu dēļ, piemēram, mārketinga, atsauksmju vai komentāru nolūkiem, mums no jums būs nepieciešams skaidra jūsu piekrišana. Ja jūs mums sniegsiet savu piekrišanu un pēc tam mainīsiet savas domas, jūs jebkurā laikā savu piekrišanu varēsiet atsaukt.

5. Privātuma politika

SIA “Bean Bag Latvia” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam- informāciju par personas datu apstrādes nolūku un apjomu.

Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā SIA “Bean Bag Latvia” vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Klienta  personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi.

Ja SIA “Bean Bag Latvia” atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas mājas lapā www.pufilatvija.lv.

6. Klienta Datu apstrāde.

SIA “Bean Bag Latvia” apstrādā šādus datus par produktu izmantošanu šīs Politikas 10.punktā norādītājiem nolūkiem:

6.1. Pasūtītāja/maksātāja vārds, uzvārds, personas kods;

6.2. Pasūtītāja/maksātāja deklarētā dzīvesvietas adrese;

6.3. Pasūtītāja/maksātāja e-pasta adrese, telefona numurs;

6.4. Saņēmēja vārds, uzvārds;

6.5. Saņēmēja piegādes adrese, telefona numurs;

6.6. Maksātāja bankas dati (bankas nosaukums, swift kods un bankas konta numurs;

6.7. Telefona numuri, uz kuriem Klients zvana vai nosūta īsziņas/ telefona numuri, no kuriem Klients saņem zvanus vai īsziņas;

6.8. Informācija par produktu;

6.9. Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par SIA “Bean Bag Latvia” mājaslapas “Pufi Latvija” (www.pufilatvija.lv) apmeklēšanu (ieskaitot Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci, kādu izmantojat lapas aplūkošanai);

6.10. Datums, laiks un interneta pārlūkošanas apjoms, atrašanās vieta pārlūkošanas brīdī;

7. Klienta personas datu apstrādes pamats:

7.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.

Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz SIA “Bean Bag Latvia”  darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā.

Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA “Bean Bag Latvia” apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem.

Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas vai sniedzot datus rēķina izrakstīšanai ražotnē) vai rakstiski (nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas ar e-pasta pufi.latvija@gmail.com starpniecību vai izmantojot iepirkšanos interneta veikalā lapā www.pufilatvija.lv).

Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādīto SIA “Bean Bag Latvia” kontaktinformāciju. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

7.2. Rēķina izrakstīšana un pasūtījuma izpilde – lai SIA “Bean Bag Latvia” varētu izrakstīt rēķinu par produkta pārdošanu un izpildīt Klienta pasūtījumu, kvalitatīvi apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms rēķina izrakstīšanas vai pasūtījuma izpildes laikā.

8. SIA “Bean Bag Latvia” leģitīmas intereses

SIA “Bean Bag Latvia” leģitīmas intereses – ievērojot SIA “Bean Bag Latvia”  intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu produktu, savlaicīga un kvalitatīva pasūtījumu sniegšana un izpilde Klientam, SIA “Bean Bag Latvia” ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 10.punktā norādītājiem nolūkiem. Par SIA “Bean Bag Latvia” leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli SIA “Bean Bag Latvia” produktu piedāvājumi.

9. Juridisko pienākumu izpilde.

Juridisko pienākumu izpilde – SIA “Bean Bag Latvia” ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

10. Klienta personas datu apstrādes nolūki:

10.1. SIA “Bean Bag Latvia” apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu pasūtījuma izpildes un garantijas laikā:

10.2. Rēķinu izrakstīšanai;

10.3. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar pārdotajiem produktiem;

10.4. Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

10.5. Klienta informēšanai par SIA “Bean Bag Latvia” jauniem produktiem, pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem;

10.6. SIA “Bean Bag Latvia”  apstrādā personas datus, lai piedāvātu jaunus produktus un pakalpojumus Klientiem, t.sk. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

10.7. Tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta SIA “Bean Bag Latvia” klientu statistisko datu apstrāde.

10.8. SIA “Bean Bag Latvia” apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu SIA “Bean Bag Latvia” iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., rēķinu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

10.9. SIA “Bean Bag Latvia” ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

11.9.1. SIA “Bean Bag Latvia” tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

11. Klienta tiesības ierobežot savu datu apstrādi.

11.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:

11.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

11.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, SIA “Bean Bag Latvia” var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu, informējot par to SIA “Bean Bag Latvia”.

11.2.  Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: SIA “Bean Bag Latvia” veic tiešo tirgvedību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem pirkuma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to SIA “Bean Bag Latvia” .

11.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, par to informējot SIA “Bean Bag Latvia” mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot uz 29198463 vai ražotnē) vai rakstiski (nosūtot elektronisko pieprasījumu uz pufi.latvija@gmail.com vai izmantojot mājas lapu www.pufilatvija.lv. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma.

12. Sīkdatnes.

12.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot SIA “Bean Bag Latvia” interneta vietnes. Sīkdatnes iegaumē lietotāja pamatinformāciju un tādējādi uzlabo SIA “Bean Bag Latvia” mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.

12.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

12.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

12.4. SIA “Bean Bag Latvia” uzturētā vietnē izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas sīkdatnes.

13. Klienta personas datu iegūšana.

13.1. SIA “Bean Bag Latvia” iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

13.1.1. iegādājas SIA “Bean Bag Latvia” produktus vai pakalpojumus SIA “Bean Bag Latvia” ražotnē vai attālināti interneta mājas lapā www.pufilatvija.lv;

13.1.2. jautā SIA “Bean Bag Latvia” plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai pakalpojumu, vai sazinās ar SIA “Bean Bag Latvia” saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

13.1.3. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

13.1.4. apmeklē vai pārlūko SIA “Bean Bag Latvia” mājaslapu www.pufilatvija.lv;

14. Klienta personas datu apstrādes laiks.

14.1. SIA “Bean Bag Latvia” apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

14.1.1. ir veikts pasūtījums, produkta iegāde mājaslapā www.pufilatvija.lv, ražotnē;

14.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

14.1.3. cik tas ir nepieciešams SIA “Bean Bag Latvia” leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

14.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

15. Klienta personas datu koplietošana:

15.1. parādu piedziņas aģentūrām,  kredītinformācijas birojiem,  parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;

15.2. SIA “Bean Bag Latvia” ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:

15.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

15.2.2. palīdzības dienestiem.

15.3. SIA “Bean Bag Latvia” izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

16. Klienta personas datu aizsardzība:

16.1. SIA “Bean Bag Latvia” nodrošina, pastāvīgi pārskata aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

16.2. SIA “Bean Bag Latvia” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA “Bean Bag Latvia”, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

16.3. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā SIA “Bean Bag Latvia” paziņos par to Klientam.

17. Klienta tiesības.

17.1. Vērsties SIA “Bean Bag Latvia”, lai saņemtu SIA “Bean Bag Latvia” rīcībā esošo personas datu kopiju, izņemot saglabājamos datus Elektronisko sakaru likuma izpratnē.

17.2. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti.

17.3. Vērsties SIA “Bean Bag Latvia” vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

17.4. Vērsties pie SIA “Bean Bag Latvia”, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.